Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 54$

rekende de Koning van Deenemarken zich gelukkig, een Verdrag te Rosfchild te mogen fluiten, bij het welk hij verfcheide Plaatzen aan den Overwinnaar afltondt, en de beide Koningen zich verbonden, nooit te zullen gedoogen, dat eenige vreemde Oorlogsvloot, door de Zond of de Belt , in de Oostzee kwame (*).

Een Vrede, die zo veel magtsvermeerdering fchonk aan eene Mogenheid , reeds zo zeer te dtigten , veroorzaakte niet weinig moeilijkheids bij de Staaten. Zij hadden eene aanzienlijke Vloot in gereedheid, om den Koning van Deenemarken te hulp te komen. Heuchlijk was hun , derhal ven, de tijding , dat de Rosfchildfche Vrede bijkans zo fchielijk verbroken als gemaakt was. De Koning van Zweeden klaagde , dat de Deenfche Vorst de voorwaarden van denzelven niet naakwam : onder het klaagen hier over , en het voorflaan van een nauw onderling Verbond, 't welk de Staaten den Koning van Deenemarken fterk afraadden , rustte hij zich toe, om den hauw geflaakten Oorlog te hervatten: hij viel, onverwagt, ten tweedemaale in Zeeland, cn floeg het beleg voor Koppenhagen. Wrange!, hadt het Slot Kroonenburg , naa een beleg van drie weeken , vermeestetd. De Koning van Deenemarken , de Bezetting zijner Hoofdftad met het meerendeel zijner Krijgsmagt vetfterkt hebbende , boodt

zulk

(*) Aitzema, IV. D. bl. 211, m?.

R3

Staats- ' Regee •

RIKS,

De Vloot der Stsaten zeilc door de Zond,ea verlost Koppenhagen.

Sluiten