Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

548 GESCHIEDENIS

StaatsReoeï-

rikg.

De Stnatei en .ie Engelfch.enfch'ijvep dc tlfche Vor lier, de we; voor,

Ï650.

Obdam overwinterde in Deenemarken. Het ver. föhnde wehrig , of oe Koning van Zweeden bemagti.de Koppenhagen , doof een algemeenen ftorm te loopen, op di-n eenëntwintigften van sprokkelmaand des jaars MDCLlX. De Maaten hadden befloten, Deenemarken met meer Krijgsvolks te onderfteunen 9 nog vierduizend man te voegen bij de tweeduizend, reeris 11a Koppenhagen gezonden , en de Vloot, onder Obdam, te verflerken. De Ruiter kreeg bevel over de Zeem agt, dervvaards gefchikt; dan het leedt tot Bloeimaand, eer htj in Zee kon fleeken. IVLu hadt berigt ontvangen, dat de Engelfchen eene VtoOt«*-c2V%tfWfep zonden, wtlke vermoed werd gefchikt te zijn , om den Koning van Zweeden te onderfteunen. Zulks was , met de daad, het oogmerk va-i Cromwell, nauw aan dien Vorst verbonden: doén d, aagt I eezes Rijks-overwela gers was met zijn leeven geëindigd, eu zijne Opvolgers in het Ri|k>b'w;nd hadden geen moeris genoeg, om eenen ftap aanwraaden , die van een Vredebreuk met de Frèénlgde Gewesten zou kunnen gevolgd worden : de E gffche Moot was , dcrhalven , gelast, den Vre e Kwfchen de twee Noordfche Vorsten te bevorder n. D-' S anten verklaarden het zeifde te beogen, en bewerkten een Veidiag met Frankrijken E-'geland ten dien einde. Le Staaten vaardigden, met de Vloot, Gezanten aan de beide Ix'oord/che Hoven af, en o:i er'eun Jen dus hunne onderhandelingen niet de wapenen. De Vioot van de Ruiter, met uie van Obdam verenigd, beliep diep in

de

Sluiten