Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 549

de zeventig Oorlogfchepen , bemand met zeventienduizend Matroozen eu Soldaaten (*).

Men hadt eenen itillïand van wapenen voor drie weeksn gefloten, om den Afgezanten tijd te geeven tot het bemiddelen van het gefchil tusfchen de twee Koningen: deeze werd, naderhand , nog tweemaal drie weeken verlengd. Der Staaten Afgezanten voegden zich bij die der Engelfchen , onder welken zich de vermaarde Gemeenebesrgezinde Algernoon Sidney bevondt. Het Rosfchildfche Verdrag ,' met eenige maatiglngen , werdt ten grondflage van het Vredes • werk gelegd ; maar de voorwaarden flelde men, van den eenen en den anderen kant, te leur , dewijl men Carel Gustavus de bemagtiging van geheel Deenemarken niet uk den zin kon zetten , en Frederik al het verloorere hoopte te herwinnen: ook verzette de trots der beide Vorsten zich tegen het denkbeeld, van totden Vrede genoodzaakt te worden, 't Was, inde daad , eene zonderlinge vertooning, de Afgezanten te zien van twee Gemeenebesten, onöerfteund door twee magtige Vlooren, bezig, om het lot te befchikken en de grenspaalen vastteflellen van twee Koningrijken. Zij konden niet nalaaten, een harrlijk genoegen te fmaaken over de zegepraal der Vrijheid op Vorstlijk Gezag , en met eene Rsmiinfche fierheid de wet te kunnen zetten aan twee gekroonie Hoofden. De Koning van Zweeden, geheel

door

CO : RAMirr, Leeven van ie Ruiter , bl. 158 enz. Aitzema, IV. D. bl, 3S0.

R 5

StaatsRegee- '

ring.

Onderh*ndelinüen der Engel, (chen en Hotlanderen bij de cwee Noordfche Vor. ften.

Sluiten