Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554

GESCHIEDENIS

Staatsregeg-

RING.

(*) Aitzema IV D. bl. 484 enz.

(•f) Brandt, Leeven van de Ruiter, bh. 206.

rel Gustavus liet zich tot onderhandeling in : efi bewilligde, voor het einde van Slachtmaand, in de ophelderingen van het Verdrag van Elbitig, onder anderen beftaande in ëen Tollijst van allerlei Zweedfche Koopwaaren. Hier door werd de Vrede bevorderd, 't Belang overtuigde hem , hoe noodig hij de Vriendfchap der Staaten hadt. Een brandende Koorts rukte dien Oorlogzugtigen Vorst weg, op den drïeentwintigften van Sprokkelmaand des jaars MDCLX, in het zevenendertigfle jaar zijns ouderdoms. Deeze dood dompelde Zweeden in eene zo groote verlegenheid, dat het een Oorlog, die het Rijk zulk eeri aantal Vijanden op den halze gehaald hadt, zogt tc eindigen. Eerst floot het, op den derden van Bloeimaand des gemelden jaars, een afzonderlijken Vrede met Poolen, in het Kloostet Oliva, bij Dantzig (*')• De Keurvorst van Brandenburg was , in den jaare MDCLVII, met den Koning van Poolen verzoend, die, van zijn Leenheerfchappij over Pruisfen affland doende, in 't vervolg gelegenheid gaf, om dit Hertogdom tot een Koningrijk te verheffen, 't welk zulk eene groote rol in Europa fpeelde. Om de algemeene rust en den Vrede met Deenemarken te bevorderen, hieldt de Ruiter, met veel moeite, de Zweedfche Vloot in de Haven van Landskroon bezet (t). De Staaten, volkomen meester geworden van de Zond, vingen met Frankrijk en Engeland

eene

Sluiten