Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

556* GESCHIEDENIS

Staats-

REGEERltvG.

't Is 'niet bij het fluiten des Munterfchen Vredes, 't is in dit Tijdperk, dat wij het Gerneenebest moeten befchouwen, ais ten hoogueu top >an grootheid en voorlpoed opieklomuvn. Te voordee i er was het lot der Veréénigde Gewesten, dewijl Engeland, die dezelven altoos met het wangunstig oog e?ns on* verzocnlijken Mededingers aanfehouwt, door de wanorde der Regeringloosheid een luister verloor, welken het in langen tijd niet kon herkrijgen. De roem der vrije Landen was weezenlijk. Dezelve fteunde op de Rijkdommen hunner bloe ende Vastigheden in andere Wereldeelen, en den uitgebreiclttèri Handel^ welke toen eenig Vo;k op oen' Aardbodem dreef. Dezelve was te beflendigtr, naardemaal 'ér geen onrust uit fp-oot, en de weldaauige rol van Middelaars en Be* fchermers aller bewondering verwekte; het geknars van den Nijd werd verdoofd door de loftpraaken der hoogagting. Om dien roem te voltooijen, werd, ten zelfden tijde, het vuur van inlardfche tweefpalt uitgedoofd. Heeft ooit Jii Gerneenebest, onder eenige andere Regeeringsvorm, met meer glans gefchitterd ? Wat ook Menfchen, nief in ftaat om de veruienllen der volijverige Gemeenebestgezinden op den rechten prijs te fchatren, wier ziel weinig zamenflemming heeft met die edele harten,mogen zeggen, om hunne eer te bezwalken : zij zullen nimmer uit de gedagten der Braaven Wisfchen, dat dit Gerneenebest nooit roemrijker tijdperk aanfehouwde, dan, dit, waar in de Vlooten en Krijgsbenden van den Staat de Zgeëa van Zeefehuiuiers zuiverden, de Vor-

ften

Sluiten