Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

StaatsRegeer.iKG.

niet zon vraagen, of van hem de ontdekking verwagten,hoe, of wanneer, hij tot kundfchap kwam,

dat de Koning zich hier bevondt. De Koning,

dat ftaatlijk beloofd, en de geëischte voorwaarde aangegaan hebbende, voer Downing voort, zeggende, dat zijn Meefter, de Rijks-overweldiger,nu in Vrede met de Hollanders zijnde, en de Staaten zo genegen, om hem alles , wat hij begeerde, intewiliigen, in de uiterfte geheimhouding, om dit te beter te doen gelukken, een Verdrag hadt aangegaan, in 't welk zij, behalven andere dingen van weinig aanbelang, toeftemden, dat, hincinde, enditwas de hoofd bedoeling der onderhandeling, zij zich zouden verbinden, om den Perfoon zijner Majefteit te vatten, en overteleveren aan den Rijks - overweldiger, indien deeze, ter eeniger tijde, bij toeval, het waagde op hun Grondgebied te komen, als zij des verzogt wierden door iemand uit zijn naam. Dat dit Verdrag, , getekend door de Staaten, en na Londen gezonden, gister morgen was terug gekomen, en gister avond geheel geflooten tusfchen hem en een heimlijk Commité der Staaten. Hij toonde, dat zijns Meesters verftandhouding zo goed was, dat het hier zijn zijner Majesteit hem zou getoond worden ; en indien hij het verzuimde hem te doen vatten, zou zijn Meester het zeer kwalijk neemen ; 't geen hem ongetwijfeld het hoofd zou kosten , en zijne Majefteit berooven van een getrouwen Onderdaan. En, begeerende de elendige gevolgen te voorkomen, die plaats zouden grijpen, als het ondekt wierd, dat hij daar

Sluiten