Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

566 GESCHIEDENIS

StaatsReces- :

ring.

Carel de II. in Engeland geroepen, om als Koning te rege eren.

De dood van Cromwell vermeerderde, in Engeland- het getal der geenen,die zich voor Carel den IL durfden verklaaren. 't Is bekend, hoe Richard, Zoon des Rijks-overweldigers, noch de bekwaamheden, noch den moed zijns Vaders bezittende, genoodzaakt was het Proteftorfchap neder te leggen; en met welk een fpoed de Veldheer Monk , in de "ftreeken der Staatkunde niet onbedreeven, het Koninglijk Gezag wist teherftellen,en,door eenLegermagt geholpen, Carel den II op den Throon zijner Voorvaderen te roepen. Op de eerfte tijding deezer gelukkige omwentelinge, vertrok hij van Brusfel na Breda. Was hij 'er eenige uuren langer gebleeven, dan zouden, zo eenigen willen, de Spaanfchen hem pehouden hebben, om zich Duinkerken en Jamaica ic doen wedergeeven. Deeze Vorst zag zich toen

gezeer wel met Dowmhgs Charafter ,• en de gunst, waar in hij, vervolgens, bij den Koning ftondt, ftrek: ten blijke van voorgaande dienden, Carel de II. verklaarde, naa zijne herlteiling, die Gefchiedenis meermaalen, altoos betuigende , dat het hem eene verborgenheid bleef, hoe Downing kennis van zijne komst gekreegen hadt; alle omftandigheden Hepen zamen om Fleming niet te verdenken Wanneer eenige Schotfehe Grooten, een jaar nas 's Konings herftelling, wilden, dat hij Downing van't Hof zou verbannen , en zijne gunstbewijzen intrekken, gaf deeze te veiftW, het niet te kunnen doen, uit hoofde van 't gemelde voorval, 't welk hij toen aan die Heeren mededeelde.

Sluiten