Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5?ö

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

kijng.

„ anders zijn zal \ dan eene rechtmaatige erkentenis van de liefde en toegenegenheid , welken zij ons „ altoos betoond heeft, ten bijzonderen welweezen „ van ons Gewest; en, met betrekkingtotden Prins „ van Oranje , een uitwerkzel van de verdiensten „ zijner Voorvaderen, bij ons in leevendige gedag,, tenisfe." Voorts behelsde deeze aanfpraak , zo wel als de affcheidsgroete bij 't vertrek van den Vorst, hoe zeer ten dien tijde ook toegejuicht, verfcheide gezegden , welken men uit dien mond niet zou verwagt hebben: beiden zijn ze vol vleitaal en grootfpraak: ,, De Staateu hadden de eer van zulk s, een bezoek niet verdiend , en geenzins kunnen „ hoopen, dat zijne Majefteit zich zo verre zou ver„ nederen.——• Hij hadt op 's Volks gelaad kunnen „ leezen, welk eene vreugd het hart vervulde , op „ het zien van een Vorst, van God bemind; van „ een Vorst, in alles wonderbaar; van een Vorst, „ die, waarfchijnlijk , een gedeelte van hunne rust

„ en hun geluk uitmaakte. Uwe Majefteit zal

alle de ftraaten vervuld, alle de wegen bedekt, en alle de duinen met Volk belaaden zien, u vol„ gende tot de plaats uwer infehepingè. — Wij „ deelen in de vreugde onzer Onderdaanen ; doch, dewijl wij beter dan zij kennen de onfchatbaaie „ waarde van den fchat,'welken wij bezitten , zijn „ wij te gevoeliger aangedaan over deeze harde fchei„ ding. Zij zou voor ons ondraaglijk weezen , als „ wij niet overwoogen, dat het voor degewenschte

j, zaak

Sluiten