Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 571

,, zaak der wereld is , en het grootfte voordeel, 't „ welk wij uwe Majefteit kunnen toewenfehen (*)."

De Staaten van Holland deeden hem uitgeleide na Scheveningen, waar Montaligue met de Vloot lag. In twee dagen landde hij bij een Volk , welks vreugde toen zo groot was, alsdeszelfs opfland Woedende geweest was. De eerbetooningen en het onthaal des Konings te Breda hadt den Algemeenen Staaten driehonderdduizend Guldens , zijn verblijf in den Haag den Staaten van Holland tweemaal die fomme gekost; en de Hertog van York kreeg nog een gefchenk van zestigduizend Guldens in geldCarel de II. gaf hun voor dit alles niet dan ftreelende beloften, in welken hij nooit karig was.

De herftelling van Cauel den II. deedt de hoop vjln 't Huis van Oranje en den ijver van deszelfs Voorftanderen herleeven. Nauwlijks hadt hij den Throon beklommen 0 Of zijne Zuster beval haaren Zoon aan de Algemeene Staaten en aan de Staaten van Holland, hun verzoekende, dat hij tot de Waardigheid zijner Voorvaderen mogt verheven worden. Dit verzoek, als mede de verandering, in Engeland voorgevallen , gepaard met de hoop, die de jonge Prins, met het toeneemen zijner jaaren, gaf, wro^t fterk op de Staaten van Zeeland, altoos het Huls van Oranje zeer geneegen. Zij befloten, den Prins de Waardigheden van Capitein-Generaal en Stadhouder optedraagen , zo ras hij zijn achttiende jaar

zou

CO Basnage, p, 6"o8.

Sta Ït 5' Regeering.

Carel de II. vertrekt na Engeland.

TseASe van Uit' fluiting vernietigd.

Sluiten