Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$76* GESCHIEDENIS

Staats-

rec2ering,

het fluiten des Verdrags met Engelands, zints de herftelling van Carel den IL in bewerking, te vettraagen. Doch , dewijl de Staaten deeze verbintenisfe zeer ter harte namen, ten wille van den Koophandel, gaven zij de toeftemming aan een vreemd ftuk , om den Koning te behaagen. 'Er bevonden zich, ten dien dage, drie der Regteren van Carel den I, met naame Miles Corbet, John Okei en John Barkstead, in Holland. De Refldent Downing, wiens ontmoeting met den zwervenden Carel den II, wij vermeld hebben , oordeelde , hier eene gunstige gelegenheid aantetreffen , om het vertrouwen zijns nieuwen Meesters te winnen. Eén deezer Regteren was zijn Weldoender, en een ander de Bevorderaar van zijn geluk. De ondankbaare Downing verzogt bij de Staaten verlof, om de zodanigen te mogen vatten, die Carel de II. van de Vergiffenis hadt uitgefloten. De Staaten waren verdeeld over dit verzoek: de meesten Hemden het toe, hoopende , dat de fchuldigen tijds genoeg zouden hebben, om zich door eene fchielijke vlugt te redden. Maar Downing hadt zorg gedraagen, zijne maatregels zo wis te neemen , dat de drie fchuldigen te Delft gevat, en in hegtenis gebragt wierden. Men ftondt verbaasd over dit ftuk. De Gevangenen leverden een Smeekfchrift in, om ontflag te bekomen, zich beroepende op de Onafhanglijkheid en Vrijheid van het Land, waar zij doorreisden, welks Wetten zij nooit overtreeden hadden. De Vrouw van eenen dier ongelukkigen leverde een ander Verzoekfchrift

in,

Sluiten