Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

578

GESCHIEDENIS

Staats-

regeering.

De Staa. ten zoeken zich jne:

Frankrijk te verbinden.

de, hunnen Gevolmagtigden last, om te rug tekee, ren, als eene laaide pooging mislukte. D;t befluit hadt een gelukkig gevolg. Op den veertienden van Herfstmaand des jaars MDCLXII, floot men een Verbond met Engeland. De beide Mogenheden verbonden zich , aan elkanders Wederfpannelingen geen bijftand of fchuilplaats te zuilen verleenen. De Staaten beloofden den Koning , allen, die zich aan den verfoeilijken moord van Carel den I. fchuldig gemaakt hadden, en zich in hun Gebied onthielden, zo ras zij 'er kennis van kreegen , te zullen doen vatten, en na Engeland te zenden : als ook den Engelfchen het Eiland Pouleron overteleveren (f).

Met wederzin van de Engelfche zijde werd dit Verbond gefloten: en hier beloofde men'er zich weinig goeds van. De Koning was fteeds bedagtop het verheffen van zijn Neef : dan , hoe fterker hij hier op aandrong, hoe minder genegenheids men daar toe betoonde. Twijfelagtig en wankelbaar was deeze Vrede: en wij zullen, in ons volgend Deel , zien, onder welke jammerhartige voorwendzels hij denzelven verbrak.

Het misnoegen van Carel den II. tegen de Staaten flak al te zeer door, om, van zijnen kant, eene opregte bevrediging te wagten. Zijne gevoeligheid was des te meer te vreezen, duar de Engelfchen,

(*) Secr. Refol Holl. \66i. II. D. bl.370. De Witt, Briêven. IV. D. bl. 298. Aitzema , IV.D. bl. 908.915. Ludlow's Mem. III. p. 93«

Sluiten