Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*4

GESCHIEDENIS"

Staats-

Resee-

hing.

Staatkunde der Staaten ten opzigte van Frankrijk,

handhaaven van 't bezit der Stad Duinkerken toetefieintnen , hadt hij eene Onderhandeling aangevangen , welker verborgenheid een te groot licht verfpreidt op de volgende gebeurtenisfen, om hier niet eenigzins breedvoerig ontdekt te worden : te meer, daar men ze dikwerf in een verkeerd licht geplaatst vindt.

Wij hebben gezien , met welk eene fierheid Holland den hoon der Franfchen afweerde , en hoe weinig 'er aan haperde, dat men tot geen Vredebreuk kwam. Weinig hadt men gedagt, dat Cromwell, in Itede van de waare belangen zijns Vaderlands te behartigen, en de beginzels eener gezonde Staatkunde te volgen, door het evenwigt tusfchen Frankrijk en Spanje te bewaaren, met Lodewïjk den XIV. •ene Verbintenis zou aangegaan hebben, die, onder anderen, het verderf der Ferêénigde Gewesten bedoelde. Om dit te voorkomen, was men genoodzaakt, zich na Frankrijk te fchtkken , en't zelve te ontzien. Eene Onderhandeling met dat Hof werd tangevangen ; doch, de dood van Cromwell tusfchen betden komende , hadt men zich wel gewagt iets te befluiten. voor dat men zag , welk een keer de zaaken in Engeland zouden neemen.

Zo ras Carel de II. tot het bekleeden van den Throon van Engeland geroepen ^was , overlaadde men hem in de Ferêénigde Gewesten met eerbetootooningen , om zijne vriendfchap te winnen. Op zijn vertrek uit Plolland volgde hem een buitengewoon Gezantfchap, gelast, om met hem eedverbond

Sluiten