Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5S6

GESCHIEDENIS

Staats-

REGEERIi\G.

Nederlanden zou doen herJeeven. Hoe was het mogelijk , de Staatzugt te beteugelen van een Vorst, die met eene volflrekte Oppermagt het toen vermogendfle Koningrijk van Europa beheerschte ? Het Gerneenebest, ongerust over de heerschzugtige oogmerken van Frankrijk, en gedreigd door eene naderende Vredebreuk met Engeland , bevondt zich in eenen allerhachlijkflen toeftand. Om te beletten, dat de Koning van Frankrijk den Vrede met Engeland (loot, verhaastten zij het fluiten des Verbonds met dien Vorst. Dan het was voornaamlijk op de Spaanfche Nederlanden gemunt. D'Estrades kwam hier, bovenal, om te onderdaan, hoe de Ferêénigde Gewesten gezind waren, ten einde te verneemen, in hoe verre de Koning flaat op dezelven kon maaken , of dezelven hadt te wantrouwen, in gevalle hij de Spaanfche Nederlanden wilde vermeesteren; maar de Witt, zijn oogmerk doorgrondende, nam op zich, hetzelve te doen mislukken.

De Witt behoorde niet qnder dat flag van Staatsmannen, die, fterk ingenomen met hunne begaafdheden , gemeenlijk iets, dat men loos of doortrapt noemt , laaten doorflraalen , doch wantrouwen inboezemt. Hij bezat , gelijk de meeste Staatslieden van het Noorden, het vermogen, om de gefleependfte Staatkunde te verbergen onder het uitwendig vertoon van de opregtheid en ongeveinsdheid zelve. Zo dra hij in onderhandeling getreeden was met deezen nieuwen Afgezant, fcheen hij de belangen van Frankrijk dermaate ter harte te neemen, en zo genegen te

zijn.

Sluiten