Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bkrNEDERLANDEN. 587

zijn, om de oogmerken van het Franfche Hof te bevorderen, dat d'Estrades het •grootfte vertrouwen in hem ftelde. Hij fchreef den Koning, „ dat hij „ geen meer harts voor den luister en de belangen s, zijner Majefteit kon hebben, dan de Heer de Witt „ betuigde te bezitten." Het Franfche ^/geloofde dit te llgter, dewhThet zieh altoos eene eere gerekend hadt voor den besten Vriend en zekerden Bondgenoot van 't Gerneenebest doortegaan. Ondertusfchen ziet men uit de geheime Brieven van den Raadpenfionans, dat hij, niet minder dan de vtlurigfte Vaderlandminnaars, bedugt was voor de uitbreiding en de gevaarlijke nabunrfchap der Franfche magt (*>

D'Estrades drong bij de Staaten fterkaan,om 1 Duinkerken in 't laatst geflootene Verdrag te be- 1 vatten, verklaarende, dat Frankrijk het niet zou bekragtigen, zonder dit verworven te hebben. De I •Witt. hadt 'er zeer veel tegen; hij gaf, nogthans, Te kennen, dat, indien de zaak aan hem ftondt, de. zelve ras te vinden zou zijn: terwijl hij teffens uit. weidde over de ongerustheid van geheel Holland en Zeeland, wegens de aankoop dier Vestingè. Hij hieldt dit ftuk voorts fleepende, om de uitwisfeling derbekragtigingen te vertraagen. Maar, toen hij bemerkte, dat de Koning, van zijne zijde, 'er geen haast mede maakte , uit vreeze van alsdan ingewikkeld te zullen worden in den Oorlog , waar

mede

C) De Witt, Brieven, I. D. bl. 533.585. fc W. 3, 54°. 54»• 545-550-575- en IV. til, 696. 660,

StaatsRegeeking»

iet Veriond mee '''rank' ijk beTagugd.

Sluiten