Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59°

GESCHIEDENIS

Staats-

PvEGEERING,

De Spaanfchenflellen eene Verbintenisder ZeventienGevesten MOOT,

de heillooze gevolgen deezes öinkfchen handels voorziende, bragt re wege, dat de Eed tegen alle Orrtkooping vernieuwd wierd. Die groote Staatsman was van oordeel, dat men zich, zonder fchande, in een Gerneenebest kon verbinden aan de belangen eener vreemde Mogenheid, zo lang dezelven niet tegen die van den Staat aanliepen ; maar hij was tevens overtuigd, dat het welweezen van den Staat luttel ter harte genomen wordt door Menfchen , laag genoeg van ziel, om de Vrijheid, welker bezit zij niet waardig zijn, te verkoopen.

Ten dien tijde bevonden zich in Holland vier Afgezanten Uit Vlaanderen. Zij hadden een heimlük oogmerk , en booden niets minder aan, dan het Spaanfche juk aftefchudden, om een Gerneenebest te vormen , 't geen zich met Holland zou verbinden* Men wantrouwde , in 't eerst, aan de opregtheid dier voorflagen. Men veronderllelde , dat het eene kunstlireek van 't Spaanfche Hof was , om het Gerneenebest te polfen, of van den Afgezant de Gamarra , om bij zijn Meester voortewenden, dit ontwerp ontdekt te hebben. Wat hier van zijn moge, die zelfde Afgezant ftelde , van een anderen kant, eene wezenlijke Verbintenis voor, die de Zeventien Gewesten in een nauw Verbönd zoU fluiten, de Oostenriikfche Landfchappen tegen de Staatzugt van Frankrijk verdeedigc-n , en die der Verééniging tegen de nabuuifchap van eene zo magtige Mogenheid. Zulk eene verbintenis lirookte te zeer met het belang Van 't Gerneenebest, om verworpen te worden, ün. . • der-

Sluiten