Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 591

dertüsfchen zou het de uiterlte onvoorzigtigheid geweest zijn, dergelijk eene Verbintenis aantegaan op een tijd , waar in men voor eene Vredebreuk met Engeland vreesde. Lodewïjk de XIV. zou 'er zich van hebben kunnen bedienen, om met al zijne magt in de Nederlanden te rukken. Raadzaam was het, dit uitteltellen, tot men van Engeland meer zekerheids, en klaarder doorzigt hadt van de oogmerken van Lodrwijk den XIV, en de uitvoering derzelve té verwijlen (*).

Om te beter dit oogmerk te bereiken, en dien Vorst inteneemen, geliet de Wlrrzich, ah, of hij geheel vrij was van de vroegere vooringenomenheden tegen de uitbreiding der Franfche heerfcbappije. Deeze voorbehoeding in 't Werk geheld hebbende , maakte hij behendig gebruik van den Spaanfchen voorflag, om-, langs dien weg, de geheele uitgebreidheid der inzigten van den Franfchen Vorst te ontdekken. Hij floeg aan d'Estrades eene verdeeüngderNederlanden voor, gefchikt naar het vroeger ontwerp, reeds in den jaare MDXXXV. gemaakt. Het blijkt, dat de Witt een gedeelte van den prooi voor den Staat wilde behouden , in gevalle men denzelven niet kon befchermen tegen de gréètigè en magtige heerschzugt van Frankrijk. Maar dit Hof, 't welk gansch geene verdeeldheid bedoelde , bragt eenige

zwaa-

(») d'Estrade?, I. p. 312. n. p. i75. 186. 188.346. 348. De Witt , Br&y, I. D. bl. 476.536.537.543.560. 561. en II. D. bl. 23.

Va"

Staats • Regee-

RIlNG.

Ontwerpy om de Spaanfche Nederlanaen te vetdeelen.

Sluiten