Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59* GESCHIEDENIS

Staats.

Regee-

ring.

zwaarigheden op dit eerfte plan in 't midden. Lodewïjk de XIV, de grootfte belangloosheid voorwendende, fchreef: „ Ik ben die gevaarlijke Vriend „ niet, noch een Vorst van eene zo onmaatige „ heerschzugt, als mijne Vijanden mij afmaaien: j, God zij gedankt, ik ben te wel bedeeld , om het ,, verder uitbreiden mijner Heerfchappije te behoe„ ven."

Op deeze verklaaring vormde de Witt het ontwerp van eenen anderen vooi(lag,»volgens welken de Spaanfche Nederlanden tot een Gerneenebest zouden gemaakt worden, dat met de Staaten een Bondgenootfchap zou aangaan , en door Frankrijk belchermd worden , naa dat men 'er eenige Plaatzen zou afgenomen hebben , die voor teilen het gele. genst waren. Dit ontwerp geviel den Fran¬

fchen ; doch de Witt hadt zorg gedraagen, om de volvoering van 't zelve uitteftellen tot op den dood van den infant van Spanje, eenigen Zoon van Philips den IV. Dit tijdsbeltek kwam hun te lang voor, en tevens te onzeker. Zij toonden zo veel drifts en ongedulds , om een nieuw Gerneenebest opterichten, zelfs ten hunnen koste, dat zij niet wagten konden tot den dood van een Vorst, die toen maar een Kind was, en in de daad nog omtrent veertig jaaren leefde. Zij zouden wel gewild hebben, dat men de uitvoering vastftelde op den dood van den regeerenden Koning , toen aan eene kwijnende ziekte uitteerende. Zij maakten eenige veranderingen in het ontwerp, en toonden zich zeer afkeetig

van

Sluiten