Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dbr NEDERLANDEN. 593

▼an hetzelve gewapenderhand te voltrekken. „ Daar „ zijn ," fchreef de Koning van Frankrijk aan d'Estrades, ,, zekere dingen, die goed zijn, om „ gedaan ; maar kwaad , om gefchreeven te wor„ den (*)."

De Witt , door die voorgewende belangloosheid heen, de weezenlijke inzigten van het Franfche Hof duidelijk ontdekt hebbende , zogt hetzelve verder intewikkelen, om zich geheel en al te ontmaskeren. Hij vroeg , waar op Frankrijk zodanig een eisch, ten nadeele van den Infant, grondde ? Hij gaf zelfs te kennen , dat hij, voor en aleer zich aan eenig onderwerp te houden, gaarne zou weeten , of de Koning eenig regt op de Spaanfche Nederlanden hadt, naa den uitdruklijkeu afftand, gedaan bij den Pyreneefchen Vrede. d'Estrades maakte hier op geene zwaarigheid van te zeggen, dat de Koningin van Frankrijk, van 't eerfte bedde zijnde, 'ermeerregts op hadt dan de Infant, die flegts van 't tweede bed

was; dat een Staatkundige afftand het regt der

Natuur niet kon vernietigen ; en dat dezelve,

voor 't overige , niet gedaan was, dan onder de voorwaarde , dat de vijfmaalhonderdduizend Gouden Kroonen , ten Bruidfchat toegezegd , betaald zouden worden binnen achttien maanden, die reeds lang verloopen waren, zonder iets daar van te ont-

van-

(*) d'Estrades, II. p. 57. 87.175.178.180.193.188., 189.199.ai2.a13.220.269.230. 321.aS8,

V3

StaatjRegee.

ring.

Sluiten