Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 507

„ bedrijf, zou zijn het verbreeken van het laatst „ geflotene Verbond. Ik zou hunnen Schepen den „ Handel in mijn Koningrijk verbieden, en mij ten „ nauwften met Engeland verbinden : gelijk ik alle „ dagen doen kan ; en den Engelfchen in handen „ Hellen al den Koophandel, dien mijne Onderdaa„ nen, bij mangel van een genoegzaam aantal van „ Schepen, nog niet drijven kunnen. Dochgijmoet „ niets laaien blijken van het geen ik u hier melde, „ voor dat ik het u nader bevele, in gevolge derbe„ rigten, die mij omtrent dit verdeedigend Verbond „ [met Spanje'] zullen gegeeven worden. En, om „ ter zaake te komen, ik herhaal, dat mijn oogmerk „ in het Verdrag, waar over gij handelt, goed en „ opregt is, en zo als de Heeren Staaten het, naar „ reden, Zouden kunnen begeeren. ' Indien ikande„ re gedagten hadt, zou ik ze nimmer openleggen „ voor een Perfoon, als gij zijt, dien ik, voorwaar, „ wel grooter geheimen zou willen toevertrouwen. „ Maar ik wil niet lijden, dat de Heer de Witt „ mij, door de vrees voor dit Verbond, fleept, waar „ heen hij wil, en op zulk een tijd, als hij wil. „ Mijne zaaken haan gewislijk hier niet na. Ik weet en gevoel, wie ik ben. Mijne vriendfchap is be„ geerlijk, en nuttiger voor hun , die ze genieten, ,, dan de hunne voor mij is. .— Zo ik, voor 'f „ overige, hadt willen luiiteren na de voorilagen , „ door Don Louis of. Haro, aan wijlen mijnen Ne„ ve , den Cardinaal Mazarin , in 't Pyreneesch „ Gebergte, gedaan, in eenen tijd zelfs, wanneer

V 5 „ik

I

Staats* Regre-

rikg.

i

Sluiten