Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 661

beoogde hij ook, des Konings gevoeligheid tegen het Gerneenebest te verzagten, door hem te doen gelooven, dat 'er eene Partij in 't zelve was , welk niet, dan met tegenzin, deel nam in de maatregelen, die men tegen hem in 't werk ftelde.

Het moet elk eenigzins aandagtig vvaarneemer terHond in't oog loopen, hoe weinig de Staatkundige rol , door de Witt met d'Estrades gefpeeld, llrookte met het plan , hem toegefchreeven. Men wil waarlijk, dat hij ten ooginerke gehad hebbe, den band der Verééniginge te verbreeken , onder voorwendzel, dar Holland op zichzelven kon beftaan, en dat de andere Gewesten alleen moesten aangemerkt worden als Leden , die het Staatkundig Lichaam kragten onttrokken , zonder iets aan 't zelve toetebrengen. Dat men eene breede Graft moest graaven, die 't zelve infloot, en tot belcberming diende , met Wallen en Bolwerken behoorlijk verfteikt : een arbeid, waar van de kosten begroot werden. Dan zulk, een'ontwerp was te dwaas, om uit het fchrander brein van de Witt voorttekomen. 't Is eene harsfenfchim van den bekenden Tegenftreever des Stadhouderlijken Gezags, Pijeter de la Coubt van den Hove (*).

Met

(") Otto. Not. Rer. Pub). Cap. VI. S. XXIV. Het Werkje van de la Court , getyteld : Aanwijzing der keilzaame Politike Gronden en Maximen van de Repu. bliek Holland , of de gronden van Hollands welvaaren. In het eerstgemelde zijn het V. en VI. Hocfdftuk des derden

StaatsRegee-

ring.

O^er het ontwerp, om Rol' land vaa de Unie aftezonderen.

Sluiten