Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee-

RING.

Holland gaat in magt alle de andere Gewesten te boven*

Verandeling in 't openbaar Gebed.

5o2 GESCHIEDENIS

Met die maate van overwigt, welke Hollandbez&i in het Bondgenootfcbaplijk Gerneenebest , hadt het geenzins noodig,de toevlugt te neemen tot zulke vreemde en geweldige middelen. D'Estradfs raadpleegde over de Nederlanden , handelende mét Holland alleen. De Witt fchroomde niet, om hem te zeggen , dat Holland, een Verbond gefloten hebbende , hetzelve zou ftaande houden als een oppermagtig Gewest, en de anderen daar toe beweegen , gelijk het gedaan hadt ten opzigte van den bijfland , aan Deenemarken gezonden, en den Vrede, met Cromwell gefloten. Maurits hadt reeds gekiaagd, dat Oldenbarneveld Holland alleen tot de Algemeene Staaten wilde maaken. Naa den Munflerfchen Vrede hadt dit Gewest een blijkbaar overwigt in alle de raadpleegingen. De andere Landfchappen, beklaagden zich menigwerven, dat zij genoodzaakt waren , te berusten in alles, wat Holland behaagde. De Raadpenfionaris, die hier zo veel zeggens hadt, beftuurde het geheele Gerneenebest.

Dit voordeel heeft Holland dank te weeten aan het grondbeginzel der Staatsgeflehenisfe, volgens 't welk ieder Gewest oppermagtig is : een grondbeginzel, door 't zelve vastgehouden. Bijzonder bleek zulks in het Voorfchrift der openbaare Gebeden. Veele

Pre-i

den Boeks; en, ia het laatstgenoemde, het XXIX en XXX. Hoofdft. van de hand van den Raadpenfionaris de Wiit. Zie P, Paulus, Inleid, tot de Verkl. der Unie van Utrecht, bl. 67.

Sluiten