Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 6o<

wedde van elk, die zich niet flipt aan 't Voorfchrift hieldt, intehouden (*). De Foetiaanen , die zich hier het weigeragtigfte betoond hadden , moesten zien, dat de onderweipelijker Coccejaanén de beste Plaatzen, en de Staaten van Holland hier door aan de Kerkdijken een' fteun kreegen, weiken zij te vooren nooit gehad hadden.

Een Stadhouder bragt niet weinig toe, om het ( overwigt van Holland oprehaslen, daar hij altoos op 11 de zijde der Algemeene Staaten was. 't Is , derhal- ■ ven, niet vreemd, dat dit Gewest zich zo zeer te- h! gen het Stadhouderfchap verzette, en 't zelve geheel h' wilde vernietigen, 't Moet ons even min verwonde- fc ren, dat de andere Gewesten met zo veel drifts de herftelling daar van begeerden. Uit deezen tweeftrijd ontftonden twee Partijen ; eene der driftige Gcmêenehestgizinden, met een" onverzoenfijken haat vervuld tegen alles, wat flegts den minsten zweem hadt van eene éénhoofdige Regeeringsvorm : eene andere, van gemaatigder Voorftanders der Gerneenebest - regeering, die, zonder te ontveinzen, dat het Stadhouderfchap den Staat nadeelen kon veroorzaaken, nogthans deeze Waardigheid noodzaaklijk hielden , wanneer de Regten daar van , even als in Friesland, binnen behoorlijke paaien beperkt waren (*). Maar de eerstgemelde Partij beweerde , dat alle die bepaalingen weinig te beduiden hadden, en als niets

be«

(*) Refol. van Confld, bl. 79x. (t) Capelle Ccdenkf. op veele plaatzen. Deel. 2. St. X

Staats* Regebi ring.

ïeestgeeldheido opgte van it Stadraderiiap.

Sluiten