Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6oö

GESCHIEDENIS

Staats» Regee* ring.

betekenende Bolwerken moesten aangemerkt worden tegen een Hoofd , met de Krijgsmagt gewapend: dat, door 't natuurlijk beloop der zaaken, het Stadhouderfchap moest veraarten in eene eigendunklijke Regeering, ineen Huis, 't welk geloofde , door het regt van opvolging daar tce geroepen te zijn: en dat men geen beflisfende voorbeelden kon ontkenen van eenige kleine Gewesten, welker inwendig Staatsbeftuur derwijze zamengevoegd was, dat een Stadhouder nooit te magtig kon worden. Men voege hier bij, dat Gelderland en Overijsfel vervuld waren met Adel, altoos naijverig op zijne Voorregten , en'er op gefield , om , ten aanziene der Krijgsbedicningen s van een enkel Hoofd aftehangen.

De Tegenfladhouderlijke beginze^ bevestigden hes ge*ag der Partije, aan dezelve toegedaan. En 't is bekend, hoe in de vrijde Gemeenebesten bijzondere belangen zich doorgaans vermengen met de belangen van het Vaderland, en gezuiverd worden door die verééniging. Brutus, Cassius , en alle Helden der Vrijheid, die de laatfle Romeinen genoemd worden, kreegen gezag, door den genen te doen omkomen, die alles aan zich getrokken hadt. 'Er is een zeer groot onderfcWid tusfchen de Staatzugt der Regenten , wier gezag flegts voor een tijd, en nimmer erf» lijk,is, en de Staatzugt eens Hoofds,voor zijn ganfche leeven aangelleld. De Boute Rappen van een lichaam Burgereu , die geügt worden alleen uit naam hunner Lastgeeveren te handelen , kunnen zo haatlijk met zijn als die van een éénig Opperhoofd , op

ffitagts.

Sluiten