Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 6of

tr.agtsvermeerdering gefield, 't Is eene blijkbaare onkunde in de eerfte beginzelen der Gerneenebest-regeeringen, en de lesfen, welken de gefchiedenis ons oplevert, twee gevalien, zo hemelbreed verfchillende, te verwarren. Men ontdekt niet, dat de Witt, zo veel vermogend, in dit tijdperk , ooit gedagt heeft op de vermeerdering der Voorregten zijner bedieninge, welke hij altoos, ten einde van vijf jaaren , den daar toe geftelden tijd, verzogt nederteleggen. Geldzugt kon bij hem de drijfveer niet zijn; want hij trok niet meer dan drieduizend Guldens 's jaarlijks. De ftandvastigheid, welke hij liet blijken tegen de zodanigen, die den Koophandel Hoorden, wijst uit, hoe hij 't welzijn van den Staat meer ter harte nam , dan de gunst zogt van vreemde Mogenheden. Zo ras hij zijn gezag gevestigd vondt, hadt hij ten grondregel, dat een onafhanglijke Staat , in zaaken, die redelijk zijn, nooit voor eenen anderen moet wijken , dewijl zulk eene infchiklijkheid altoos ftrekt, om de onbefchoftheid en gierigheid voet te geeven (*).

Maar hoe meer maatregelen men nam, om den weg tot het beklimmen van de Waardigheden voor den jongen Prins te fluiten, hoe meer de algemeene genegenheid voor hem aangroeide. De luister zijner geboorte , de diensten zijner Voorouderen , de grootschheid van zija ftaat, zijne ontluikende be.

kwaam-

(?) Re fel. van Conftd, bl. 696. 7I0. 82a.

% 9

Staats-1

regeering,

Sluiten