Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öj& GESCHIEDENIS

Staatsregïe-

r1jng.

kwaamheden , zijne jeugd, en, bovenal, het ongelijk, 't geen men meende hem aangedaan te zijn, maakte hem een Afgod der menigte. Dit waren de hoofdoorzaaken van 's Volks misnoegen. De Getneenebestgezinde Regenten vonden zich te meer verlegen, dewijl zij de toevlugt niet durfden neemen tot de middelen, door Gemeenebesten, oudtijds, in dergelijke gevallen , gebruikt. Alle de Ingezetenen van den laagften rang, en een groot gedeelte der aanzienlijker Burgeren , waren voor 't Huis van Oranje. Die vondt plaatsin alle de Steden, en, bovenal, in den Haage, den Zetel der Regeeringe. Zij, die aan 't roer van Staat zaten, vreesden voor de gevolgen dier gisting in de gemoederen. Zij droegen zelfs voorzorgen , om zich te dekken tegen het geweld van 's Volks aanhang. De vrijmoedigheid van zommige Leden, in 't uitbrengen hunner ftemmen ter Vergaderinge van Holland, baarde dugten, dat zij, mogelijk, bij verandering van tijden , deswegen eenig nadeel zouden te wagten hebben. Men nam , derhalven , naa rijpen raade onder de Edelen en in de Vroedfchappen der Steden, een eenpaarig befluit, om alle zulke Leden der Vergaderinge , die, in vervolg van tijd, ter oorzaake van de voorfiagen, vertoogen, raad, of befluiten, tot bandbaaving der tegenswoordige Regeering en behoudenis der Vrijheid , eenig nadeel in lijf, goed, ampt of eere mogten overkomen, fchadeloos te houden , en hun, of hunnen Erfeenaamen , vergoeding te doen uit 's Lands middelen. Elk kreeg , vervolgens , eene Acle van

In-

Sluiten