Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

regeïï-

RJNCi.

610 GE SCHIËDENIS

zich veele vijanden berokkende, en eene fcheuring in de Kerk veroorzaakte (*). In de daad , 'er was niet veel overeenkomst tusfchen de draaikringen van Descartes en de flipte waarneeming van den Sabbath, of de bijzondere wijze van Schriftuur-verklaaren. Maar, dewijl de Voetiaanen de Leerlingen van Descartes heftig beftreeden, oordeelden de Coccejaarten, vijanden der Voetiaanen, zich bij de Aanhangers van Descartes te moeten vervoegen. Zij Tonden in de Bovennatuurkunde diens Wijsgeers beginzels , welken zij in plaats der oude Schoolfche Wijsbegeerte helden. De Voetiaanen , in aantal hunne Tegenftanders verre overtreffende , veroordeelden hunne Partij , en zouden zelfs de zodanigen, die gemaatigd dagten over het onderhouden van den Sabba.h, ter Kerke uitgebannen hebben, waren de Staaten met huu gezag niet tusfchen beiden getreeden. Dan deeze tegenftand diende alleen om den opgang der Wijsbegeerte van Descartes en der Godgeleerdheid van Coccejus te beyorderen. Men moet hier uit niet befluiten, dat de leerwijze dcezes Leydfchen Hoogleeraars in de Godgeleerdheid op eenen zeer wijsgeerigen toon geftemd was. Zijn vaste regel der uitlegkunde , „ dat de woorden en fpreek, wijzen der Heilige Schrift verhaan moesten wor„ den in alle betekenisfen , voor we-lken zij vatbaar „ waren," of „ dat zij daadlijk alles betekenden, • wat zij betekenen konden," waar door hij afweek

vaa

CO Zie dit Deel van ons Tafereel, bier boveis»

Sluiten