Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6I9 GESCHIEDENIS

StaatsRecee-

s1ng,

Verdraag •

Züaro-

beid.

I

$

Wij oordeelen het onnoodig, de naamen optehaalen der Godgeleerden, die , in hunne bijzondere gefchillen, nullaagen toebragten. en dan ontvingen; alleen merken wij op, dat Cornelius Jansenius, uit een Dorp , niet verre van Leerdam afkomftig, en Bisfchop van Tperen geworden , de geboorte gaf aan eenen Aanhang, die eene groote fcheuring in de Catholijke Kerk veroorzaakte, en daar door zijnen naam vereeuwigde (").

^ Hoe zeer zommigen tegen de Verdraagzaamheid uitvoeren en ijverden, de Overheden droegen zorg, om dezelve te doen bloeijen, en met een gelukkig gevolg. De Wethouderfchap te Amfterdam gaf den Roomschgezinden meer en meer vrijheid: eene Kerk dun, in den jaare MDCLXII, gefchonken, om, in le Franfche Taal, dienst te doen, verwierf de dankzegging des Konings van Frankrijk, op wiens verroek zij hier in bewilligden: hij noemt hen, in eenen irief van dankbetuiging, zijne zeer beminde en goeie F-ienden , de Magiftraat van Amfterdam (f). )e Ridder Temple, dien wij welhaast als Afgezant n den Haage zullen ontmoeten, was getroffen door iet aangenaame tafereel, vol verfcheidenheids , het reik de Verdraagzaamheid, ten opzigte van verfchil:nde Godsdienstbeüjdenisfen, oplevert. „ 't Is," :hrijfthij, „ bijna ongelooflijk, hoe alle de heftig.

heden

C) Mosheim Kerk.'. Gefch. VIII, D. bl, 301.

(t) Basnage, p, 65r. Waoenaar , dmji. VIII. St.

. 102.

Sluiten