Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 617

3, heden en bitterheid , die de verfcheidenheden van „ Religie in andere Landen vergezelfehappen, hier ,, fchijnen bevredigd en verzagt te zijn door de al„ gemeene Vrijheid, die alle man , door vergun„ ning of oogluiking , geniet. —— Niemand kan ,, hier klaagen van verdrukking in ;de Confcientie, ,, of genoodzaakt te zijn tot eenige openbaare belij„ denis van zijn bijzonder Geloof, noch gedwongen, „ om zijne eige wijze van Godsdienst in huis niet „ te mogen pleegen. De Menfchen van verfcheide „ Gezindheden leeven hier met elkander als Burgers ,, der Wereld, aan den anderen verknogt door den „ algemeenen knoop van menschlijke beleefdheid en „ den band des Vredes, onder de onpartijdige be„ fcherming van zeer goede Wetten (*)•"

De gedaante des Staatsbeftuurs hadt een blijkbaaren invloed op de Zeden. De beide Partijen , die 't Gerneenebest verdeelden, uit hoofde der omftandigheden verpligt elkander te ontzien , voerden in de Staatsbehandeiingen eene agterhoudenheid en omzigtigheid in, die tot het gedrag der bijzondere Burgeren overfloeg. De kleine uitgefirektheid van 't Gerneenebest doet alle daaden van eenig belang door 't zelve klinken: wie tot Waardigheden wilde opklimmen, moest alle zijne woorden en daaden afmeeten. Ondanks dit alles , werd de eer der Regeerderen bijkans nooit erger dan toen aangetast: ter wederzijden hoorde men befchuldigingen wegens het verkoopen

van

(•) Temple Obfervathns upsn the Netherl. C!;?p. V.

StaatsRegek-

IUKü.

Zaden.

Sluiten