Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i$ GESCHIEDENIS

Staat*Regie-

ring.

i RijMot en Wee de.

van zijne ftem en vrijheid aan den meestbiedendettd Zeker gaat d'Estrades te verre, als hij het getal der onomkoopbaare Perfoonen in 't Gerneenebest, gelijk wij boven vermeld hebben, op vier bepaalt: en zijne waarneeming is te algemeen, wanneer hij zegt, dat men de Hollanders, zonder dat zij 't merken, moet op zijne zijde beginnen te trekken; doch, dal men ze, ééns op den weg bobbende, kan brengen waar, en zo verre men wil.

De Ingezetenen behielden den ouden roem der milddaadigheid. De verzamelingen , in de Kerken gedaan, verzorgden groote fommen aan 't Engehch Parlement, het welk, ter belooninge , den Staaten een oimatuurlijken en verderflijken Oorlog aandeedt. De verdrukte en vervolgde Piemonteezer Dallieden ontvingen, in den jaare MDCLIV, de aanzienlijke ingezamelde gilte van tweehonderd, een duizenden tweeëntwintig Guldens (*)• , Zodanige liefdegaaven firekten ten blijke van den

■ rijkdom deezer Landen : en die fchatten waren de vrugten, van den Handel ingezameld. Deeze uittebreiden en te befchermen was het voornaame doel geweest der groote Krijgstoerustingen ter Zee. Om de noodzaaklijkheid daar van te toonen , ging men naa, hoe veel voordeels de Handel in 't Noot' den den Lande aanbragt. De Koopwaaren, uit Frank-

■ rijk herwaards aangevoerd , vermeerderden met het toeneemen der Weelde (f), die langs hoe meervoets

kreeg

CO Aitzema , III. D. W. 726. 1240. (t) Wicquep. Liv. X. p. 583- 591»

Sluiten