Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6io GESCHIEDENIS

Staats-

Regee-

UING.

TJIoeijende Raat des OostJndifchenHandels. De Kaap de Goede Hoop ge wonnen.

Oorlogen voerde. In 't hevigst van den Oorlog me^ Engeland, bouwde men, in den Haage, de fchoone Gefchutgieterij; en te Amfterdam werd het Stadhuis, voor één der heerlijktte Gebouwen der Wereld beroemd, voltrokken. Deeze Stad deedt, door haare Volkzendingen en Geldligtingen, de Volkplanting Nieuw Nederland , van de West - Indifche Maatfchappij gekogt, en de Stad Nieuw Amfterdam, aldaar gebouwd, bloeijen (*).

Geen voordeeliger Handel dreef dit Gerneenebest, dan den Oost - Indifchen. Hoewel de Maatfchappij in geduurigen Oorlog was met de Portugeezen , of met de Ingezetenen dier Gewesten, en zelfs met de Engelfchen, kwam zij 'er alleen met eere , en dikwijls met groot voordeel , af. In 't jaar MDCLII, onder den Gouverneur-Generaal Reiniersz. , den Opvolger van van der Lijn, verkreeg dezelve eene der gewigtighe Vastigheden aan den«uithoek van Afrlca. Zij hadt eene rustplaats noodig , waar de Schepen, op de lange reis van de Indien, zich konden vervetfehen. Een Chirurgijn, Johan vanRietbekk geheeten , aan de Kaap de Goede Hoop, tot het inneemen van ververfchingen , aan land gegaan zijnde, bevondt die Plaats allergelegendsttot dit oogmerk, en den grond zeer vrugtbaar. Zij werd, onder den Gouverneur-Generaal,Joan Maatsuiker, den Portugeezen afhandig gemaakt. Gemelde Rietleek, aan't hoofd der Volkplautinge geheld, lag

den

(*) Wagenaar 4mft, V. St» bl. a?4 enz.

Sluiten