Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 6aï

den grondflag van deeze naderhand zo beroemde Lesplaats.

De Portugeezen , uit de Molukkifch; Eilanden gedreeven , hadden nog voet op het groot Eiland Celebes, tusfchen Bornio en de Molukkifche Eilanden, gelegen in het Koningrijk Macasfer. De voortbrengsels van dit Eiland veroorzaakten eene gevaarlijke mededinging aan een Volk, het welk zich den uitOuitenden Handel in Nooten en Nagelen wilde toeëigenen. De Portugeezen leefden 'er onder de befcherraing des Konings van dit Eiland. De Maatfchappij zondt eene Vloot van tweeëndertig Zeilen derwaards, de Eilanders befchuldigende van trouwloosheid. Deezen vernielden alle de Portugeefche Schepen, en maakten zich meester van de Stad Ma* casfar. De Koning floot met hen een Vredes - verdrag, en was genoodzaakt, alle de Jefuiten en Portugeezen uit zijne Staaten te verdrijven , en aan de Maatfchappij alle Vermeesteringen , daar gemaakt, afteftaan. Voor 't overige behieldt hij den tytel van Koning. Doch dit Volk, uit den aart onrustig en oorlogzugtig , hervatte, welhaast, de vijandlijkheden: men moest op nieuw tot de wapenen komen , om het geheel te doen bukken. Dit Eiland was een tooneel des Oorlogs tot den jaare MDCLX1X, wanneer Cornelis Speelman , een kundig en dapper Held, naa een bloedigen Krijg, den Koning van %ïacasfar een' Vrede deedt tekenen , bij welken de Maatfchappij alle voordeelen des' Handels bedong (*). -—

Irj

(*) Du Bois, p. 160, 180. fa. Deel. 2. St. f

Staats» Regeering.

Macasfer gewonnen.

Sluiten