Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLAND EN. 6a

om deeze Handelplaats te behouden. Dan dezelve, of iets dergelijks , is , volgens Valentijn , nooit den Bedienden der Oost -Indifche Maatfchappij* afgevorderd. En de Japanmezen vergenoegen zich , ten opzigte van de Afgevaardigden, met de verklaa.ling, dat zij Hol/anders zijn, zonder van den Godsdienst een enkel woord te reppen, fchoon de Japanneezers wel weeten, dat zij het Christendom belijden: ook mogen zij op het Eiland Bijbels eu Gebedenboeken in huis hebben (*).

De Vastigheid der Hollanderen op het EilandFormofa levert fchitterender trekken op , maar een min gelukkigen uitflag. Zints het jaar MDCXXXV, hadt de Oost ■ Indifche Maatfchappij zich gevestigd in 't bezit deezes Eilands, zo wonder voordeelig gelegen tot den Japanfchen en Chineefchen Handel. De vermeestering van China door de Tartaaren deedt omtrent dertigduizend Chincezen derwaards trekken, die

aan

Beeld van Jesus en van de Maagd Maria : uit de zamenftelling van welke twee naamen het woord Jefumi waarfchijnlijk gevormd is. Dit bedrijf wordt 's jaarlijks door de Inwoonders der Streeken in Japan verrigt, waar men vermoedt, dat Christenen z jn, om daar door te onderzoeken, of zij ook ergens fcbuilen.

C) Hier over verdient, bovenal , geleezen te worden een Stukje van O.Z. van Haaren, getyteld : Het gedrag der Hollanderen in Japan , met betrekking tot den Christ. lijken Godsdienst, onderzogt , te vinden in het Journal dfsSgavans,Q&.ij6s. en in deVaderl. Letteroefeningen ,

VI. D. 2de St. bl. 273 316 enz.

X 3

StaatsRegeert:. g«

't Eiland Formsfa verlooren. Heldenbedrijf van den Preiikant-Iam-

3i10ek.

Sluiten