Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6s6

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

II- *

aan den Landbouw en Koophandel diens Eilands een nieuw leeven gaven.DeezeVastigheld wasééne derrnkfte Koopmarkten van de Maatfchappij geworden, toen men ontdekte, dat de Chineèzen , onverduldig om een vreemd juk te draagen, een opftand bettemden. De eerfte beweegnisfen werden in de geboorte gefmoord : maar een Chineefche Zeefchuimer, 'Coxinga , een eerzugtigendapperMan.die zich aan de Overweldigers zijns Vaderlands niet hadt willen onderwerpen , bediende zich van deeze gelegenheid, om eene wijkplaats tevinden. Aan 't hoofd eens magtigen Legers, eneene Vloot van Chineefche Jonken (•), deedt hijeenelanding óp Mk, waar zijne Landgenooten in meLté toeliepen , om zijne Krijgsmagt te verfterken. Tweehonderd en vijftig Hollanders toogen tegen hem 0P vertrouwende op hun fchietgeweer ; doch zi] werden, met groot verlies, te rug gedreeven. Coxinga maakte zich, welhaast, meester van de Menie Sterkten; doch de braave Cayet verdeedigde tl'ort Zeeland t* dapper, dat Coxinga het best oordeelde, het beleg in eene blokkade te veranderen, en hst met geweld te paaren. Hij hadt den Predikant Hambroek, die bij de Hollanders zeer geagt was , met deszelfs Vrouw en twee zijner Kinderen gevangen genomen , toen hij landde: deezen deedt hij voor zichverfchijnen. , Ga» fprak hij, „ verzeker de Belegerden , van mijne genade, als zij t daar oP willen laaten „ aankomen, en, zonder andere voorwaarden,zich

n Dus noemt men eene foort van Vaartuigen , in de Oist.Jndil» en op de Kusten van China in gebruik.

Sluiten