Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

BK NEDERLANDEN. 5*7

„ overgeeven. Stel al den invloed, welken gij op ,', hen hebt, tewerk; want, terwijl het leeven van uwe Vrouw en Kinderen van uwe wederkomst af„ hangt, zo zult gij het zelve met den hals bekoopen,

„ indien gij vrugtloos wederkeert." Hambroek

ging na'tFort: onmiddelijk daarop zich aan de vervoeringen zijner edele ziele overgeevende , ftelde hij al zijne wel fpreekenheid te werk, om den Neder landeren de overgaave te ontraaden. „ Coxinga," zeide hij, „ heeft veel van zijne beste manfchap verlooren, „ verfcheide zijner Jonken zijn doorgegaan: het o„ verige mort over de belegering , en dreigt eenen „ ophand: alle de Formofaanen zijn niet te onderge„ bragt, en , op den minden fchok, dien de Chineezer, „ krijgen, zult gij hen, die onwillig onder onze vij „ anden bukken, het juk zien afwerpen, de wapen: „ opvatten, en zich bij onze Benden voegen : ookza „ 'er gewis hulp van Batavia komen. Houdt, der „ halven, moed, mijne Landsgenooten, gij zult in' „ einde zegepraalen. Ik weet wel, dat het befluit „ 'tgeen ik u aanprijs, en'twelk ik vertrouw, dat gi „ neemen zult, mij het leeven kosten moet; maa „ hebben wij allen, mijne Vrienden, ons leeven nie „ ontvangen, om het voor Vaderland, Vrijheid e „ Godsdienst veil te hebben? Ik voor mij denk, h< „ zelve niet beter dan in de betragting van mijn pli: „ te kunnen beileden." Men nam daarop het beilui om zich tot het uiterfte te verdeedigen, en wilde de braaven Predikant houden : zijne grootmoedige da perheid werd toen op de fterklie proeve gezet. Twt

zijn

StaatsRegee-

RIi->G. I

n

:e :r

Sluiten