Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3

Onderhandelingen en Verbonden in Europa worden in 't zelve aangevangen en gefloten ; en Frankrijk fiaat ten doele van de veréénigde poogingen eener

algemeene Verbintenisfe. De Prins van Oranje ,

verheven tot de Waardigheden zijner Voorvaderen, kreeg, fchoon hij niets meer was dan de Eerde Bediende en voorn aamfte Onderdaan van een klein Gemeenebest , de meerderheid boven de grootfte Vorilen, ja hij durfde na de bemagtiging van drie Koningrijken dingen , en zette zich op den Zetel des ontthroonden Konings. Hoewel hij geene eere altoos inlag met zijne Veldtochten , noch met zijne Belegeringen , deedt hij zijne Overwinnaars beeven, en behieldt het algemeen vertrouwen. Hij vernietigde het Staatkundig ftelzel, door den Westphaalfchen Frede ontworpen. Men hadt eerst alleen ten oogmerke, de magt dier Monarchie binnen behoorlijke paaien te omfchrijven, en kwam eindelijk tot het befluit, om ze te verwoesten. — De Gefchiedkunde zou een nulloos werk verrigten, als zij niet toonde , in hoe verre zulk eene fchitterende rol nutti| of gevaarlijk is voor een Gemeenebest, 't welk , oj den Koophandel gevestigd, zich met de zaaken dei Buitenlanderen niet te moeijen hebbe , dan in ge valle zijne weezenlijke belangen worden aangetast.

Beevend zagen de Engelfehen de vorderingen aan die het Gemeenebest in den Koophandel maakte Verontwaardiging vervulde hen, als zij op alle Kooj. markten zich voorgekomen of uitgefloten vonder Hunne gevoeligheid vermeerderde, wanneer zij da;

A a te

StaatsRegeering.

> Oorzaa-

. ken van den twee den Oor-

. log met

r.Enge-

* tand.

a

Sluiten