Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

S

In den jaare MDCLXIII, ontving hij, ondanks het Verbond , tusfchen dat Rijk en onzen Staat gefloten , heimlijke bevelen , om de vijandlijkbeden te hervatten. Hij zeilde met eene daar toe beftemde Vloot na de Kust van Africa3 nam verfcheide Schepen der Staaten , die hem onder weg ontmoetten, en veroverde , tden eerften van Sprokkelmaand des jaars MDCLXIV, eene Sterkte der Nederlander-en op het Eiland Gcêreede. Voorts maakte hij, ftormenderhand, zich meester van de Sterkte Tacorari; elf Koopvaardijfchepen vielen hem in handen voor St. George del Mina, 't welk hij te vergeefchbefchoot; dan Cabo Cors moest bukken (*). Na America gelievend , nam hij Nieuw Amfterdam in, en bragt geheel Nieuw Nederland te onder , veranderende den naam in Nieuw Tork., ter eere van den Prins , die , als Opperbewindhebber der Engelfche Maatfchappije, het Hoofd deezes Krijgstochts was (f). De Eilanden Tahago en St. Eufiatius ,op 't onverwagtst overvallen, moeiten Holmes als Overwinnaar groeten (§).

De Staaten hadden het nieuws deezer vijandlijkheden, in vollen Vrede gepleegd, niet vernomen, of zij beklaagden zich des bij Ca rel den II. 't Was dien Vorst niet genoeg, den fchijjn te vertoonen , of

hij

(*) Brandt, Leeven van de Ruiter, bl. apo. 291, Aitzema, V. D. bi. 135.

(t) Refol. Heil. 1664. bl. 96. (§) Not, Zeel. 166^, bl- 219. 252.

A 3

StaatsRegee»

ring.

Sluiten