Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

é

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

hij geheel geen kennis hadt van den Zeetocht, door Holmes aangevangen , hij liet hem in den Tour brengen , en wierp al de fchiild op den Hertog van Yokic , zijnen Broeder , op het dierst betuigende, dat hij de vriendfchap, met de Staaten aangegaan, heilig dagt te houden (*). Doch het viel nietmoei1 jjjv te bevroeden , dat Koning Carel de II. geen ander oogmerk hadt, dan de Staaten in llaap te wiegen, en, fluimerende, teverrasfen. In Grasmaand, liet het Huis der Gemeenten reeds blijken, welk een kwaad hart het deezen Landen toedroeg, zijner Majefteit verzoekende , dat hij kragtdaadiger middelen in 't werk Helde , om de geweldenaarijen , die de Ingezetenen der Veréinigde Gevesten den Engelfehen aandeeden, te beletten. De Stad Londen Houdt hem, vervolgens, ten dien einde honderdduizend Ponden Sterlings toe. Ten zelfden tijde orrderfteunde Downing , zijnen geweldigen en onrustigen aart volgende , het Parlement door een Vertoog , opgevuld met de tterktte betuigingen , maar geheel ledig van bewijzen. Hij kon geen grond van klagten bijbrengen , dan het aanhouden van twee Schepen , Bonus Avonture en Bonne Efperance, door de Engelfehen, zints een geraimen tijd, te rug gevorderd , en welker zaak, volgens hec Verbond van'tjaar MDCLXU, aan den gewoonen Regter verbleeven, en nog niet afgedaan was. De geldgierige Downing , die voor

eene

(*) Rapin, Tom. IX. p. 237. b'Estradfs , Tom, II. P> 454- 45S>- 47*. .

Sluiten