Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. ?

eene zeer maatige fom de zeer twijfelagtige Regten der Wedereiichers overgenomen hadt , weigerde alle wegen van bemiddeling, hem voorgeflagen (*).

De fterke toerustingen ter Zee in Engeland waren zo veele zekere tekens eens vast befloien Oorlogs, en noodzaakten de Staaten, om, op denvoorflag van Holland , het verzoek der West - Indifcht Maatfchappije te voldoen", dezelve twaalf groote Oorlogfehepen bijtezetten, en deeze na de Africaanfche Kust te zenden , om den Engelfehen het ontweldigde weder te ontneemen (f). Maar , dewijï de Engelfehen durfden beweeren , dat het zenden dier Vloote zou aangezien worden voor eene Oorlogsverklaaring , en het toerusten van dezelve te veel tijds zou kosten , bedagt men een ander middel. Da Witt oordeelde het dienstig , heimlijken last aftevaardigen aan de Ruiter , toen met twaali Schepen in Zee tegen de Algerijnen, die den Vredt verbroken hadden; doch het viel bezwaarlijk , zulk een befluit geheim genoeg te houden voor de Engel fchen. Dit baarde, eenigen tijd , belemmering. Ii 't einde nam de Witt , en eenige andere Gemagtig ien, de toevlugt tot eene kunstenaarij , die ftreed tegen de Regeerings - geiteltenisfe , en niet geregt vaardigd kon worden , dan door de noodzaaklijk j heid

(*) Aitzema , Y.D. bl. 78. 84. 87. 92. 106 enz.

(t) De Witt, Briev. I. D. bl. 681.IV.D.DI.308. 3*0 537.343. Aitzema, V. D. bl. 17». Secr. Rejtl. HeJl 1664. II. D. bl. 426.

A 4

StaatsRegeering.

Dï Wnt zendt ge« heimen last aan DB Ruiter.

1

Sluiten