Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S GESCHIEDENIS

Staats-

RegeeUixc,

Be Witt

misieidc Dow-

iv ing.

I

heid, waarin men zich bevondt. Terwijl het befluit op de uitrusting der twaalf Oorlogfchepen in nadere overweeging genomen wierd , hiekk men ee° nige Heeren aan 't venlier en elders aan de praat; anderen, wien 't geheim geheel niet vertrouwd was, bragt men, onder 't een en ander voorwendzel ,, uit de Vergadering. Middelerwijl werd de vooiflag, om de Ruiter met de twaalf Schepen , die hij bij zich hadt, na Cabo Ferde te zenden , 'en de Sterkten, door Holmes veroverd, te herneemen, als ware dezelve flegts een aanhangzel van 't gemelde befiuit geweest, zo ras geleezen, dat de Voorzitter, met iemand-in gefprek geraakt, bet niet merkte. Dit dus vermeerderde Bdluit werd door een anderen Voorzitter, twee dagen daarnaa, zonder weder voorgeicezentezijn,'t welk meermaalengebeurt, getekend, en aan de Ruiter, afgevaardigd (*).

De Ruiter ontving deezen heimlijken last, den eerften van Herfstmaand, voor Malaga, en fchikte zich, om denzelven te volbrengen. Doch , fchoon hij de beweegredenen van zijn vertrek uit de Mid' denlandfche Zee met alle zorgvuldigheid bedekt hieldt, kreeg egter de Engelfche Vlootvoogd Law» son, die , nevens hem , op de Algierfche Roovers kruistte, vermoeden. Downing, ia den waan, d;.t 'er niets ter Algemeene Staatsvergadering befloten arierd, of hij kreeg 'er door zijne Vrienden kennis

van,

(*) Secr. RefoL Holl. 1664. bl.Aaö. Erandt, Leeven •an de Bjèitsr , bl. 253. 294,

Sluiten