Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St GESCHIEDENIS

Staats.

regeeRIiNG.

's Lands Vioot loopt in Zee, eu kiijgtde cederjan«e bij JLfftafe.

dewijl die van Admiraal-Generaal in de yerrnetïging der groote Waardigheden, aan de Stadhouders gefchonken , begreepeu was. Eindelijk waren de 's Lands Gelden met zo veel overlegs bezuinigd, en de Krijgstoerustingen met zo veel kragts voortgezet, dat men elf miiüoenen in voorraad hadt, om aan onvoorziene noodwendigheden te befteedeu , en veer. tig groote Schepen , in Haat om Zee te kiezen, in gevalle de Vioot verfterking behoefde (*}. '.

Zo veel voorraads boezemde zulk een vertrouwen in, en de geweldige overvalling der Engelfehen verwekte zulk een krijgsdrift, dat men, op de tijding, dat de Engelfche Vloot in Bloeimaand in Zee geftooken was , Heilige bevelen gaf, om dezelve overal optezoeken, cn flag te leveren. De Engelfche Vloot, onder den Hertog van York , was omtrent honderd Schepen van Oorlog flerk, en die der Staaten , onder den Heer van Wassenaar, in getal aan de Engelfche gelijk, doch kleinder van rang , minder van gefchut en manichap. Zij hadt, nauwuitgeloopen, het geluk, van twee Engelfche Schepen , hetgedeel. te der Koopvaardijvloot, uit de Elve komende , te' neemen. Men- wil zelfs, dat een gunstige Wind de Vloot in 't gezigt der Engelfche bragt; maar dat dit gewigtig voordeel, in een ZeeHrijd, van den wind

op

O) Groit Plakaatb. lil. D. bl. 223. 226, 263. 2Ê4. 291-295- Aitzema , V. D. bl.429. d'Estrades , in. p. 180,

Sluiten