Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 13

op den Vijand te hebben, verwaarloosd werd (*). Twee dagen laater, liep de wind ten voordeele der Engelfehen, die 'er zich van bedienden, en met volle zeilen op de Staatfchen aankwamen. De Zeedag begon met het aanbreeken van den dertienden van Zomermaand, omtrent tien mijlen Noord-oost ten Koorden van de Stad Leflajfe. De Engelfehen hielden zich eerst op eenigen aflland , om voordeel te trekken van hun zwaarder gefchut , het welk verder droeg dan het ligtere der Staatfchen. Maar Opdam , befloten hebbende te overwinnen of te fneuvelen , zeilde op den Vijand in. Ondanks het fneeven van Cortenaar , Luitenant-Admiraal van Zeeland, gevolgd door een fchandelijk afwijken van een ge» fleelte zijns fmaldeels, ondanks den dood van Auke Stellingwerf, Luitenant-Admiraal van Friesland, van Capitein Bankert, en verfcheide andere

be-

(*) Zie het verhaal vaa Tjerk Hiddes , bij Aitzema, V. bl. 543; maar dat van Tromï , bij dien zelfden Gefchiedfchrijver, verzekert, dat de flilte en de nagt het Ieveren van den flag verhinderden. Nooit zijn de omftandigheden van een Zaegevegt zo verfchillend opgegeeven. In lbortgeüjke gevallen is het genoeg , zich aan algemeenheden te houden, ten welken opzigte de ondarfcheide vernaaien elkander niet tegenfpreeken: boverüi zijn 'er in de Mem. de Guiche zekere nekken , al te zeer met het merkteken van partijdigheid gebrandmerkt , om, zonder eenig ander bijkomend beiigt, voor egt erkend te worden.

Staats-

regeering.

Sluiten