Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti

GESCHIEDENIS

Staats-

RtGEE' RING.

Misnoegen en burgerlijke or.éénigheüen.

zen, Luitenant-Admiraal van Zeeland, fchoonhij, naa wakker ftrijden', het gevest niet veriaaren hadt, voor de algemeene verwarring, door den dood van Opdam veroorzaakt, werd, in den Briel komende, door het Gemeen op 't felst gehoord, in 't wa;er gedrongen en mishandeld: hij zou 'er het leeven gelasten hebben, hadden de So!daaten der Bezettinge hem niet gered. Hij moest zich fchuil houden , tot hij zich kon Verantwoorden voor billijker Regters, dan een woest gepeupel. De Witt, die voor den Man ging, die deezen Scheepsvoogd haatte , was de eerlte , die fchreef, dat Eveetzen belooning, maar geerte ftraffe verdiende (*).

Op de eerde tijding deezer droeve nederlasge, door de verllaagenheid des Volks nog vergroot, begon de gewoone Randvastigheid van de Witt te wankelen. Zijne Vrienden beefden. EenigeSteden ter Vergaderinge van Holland floegen voor , tot welk een prijs ook , met Groot-Brittanje teverdraagen, en 'er zelfs haaren naijver tegen de verheffing des Prinfen van Oranje aan opteöfferen. De ijverige Voorftanders van het Stadhouderfchap bedienden zich van deeze gelegenheid , om het herftellen van den Prins van Oranje voorteflaan als het eenig middel tot behoudenis. De Burgers te Amfitrdam morden

(f) Aitzema, V. D. bl. 443 —- 470. Basnage , bl. 740.741. Mem. de Guiche, Liv. I. p. 46 —77. Bimnet Bijl. of hh own Time, Voi. I. p. 219. d'EsTrades,

Iii. p. 193.214.

Sluiten