Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

Sta ats« Regee-

ring. \

J

ï8 GESCHIEDENIS

om dat zij eene Verbintenis hadden verbroken met een Vorst van den waaren Godsdienst, eneeneaangegaan , om hulp te ontvangen van een afgodisch Koning, die een tweede Bartholomeus• Feest zoa aanrigten. Eenigen werden met het inhouden hunner wedden geftraft (*). Downing , die zich

nog in den Haage onthieldt, 'er altoos op uit £i£9» de , om het zaad van tweedragt te lrrcoijen , ,verfpreidde overal, dat zijn Koning de Staaten niet wilde beoorlogen; dat de Witt alleen hem den Oorlog wilde aandoen ; en dat de Naakomelingfchap met verwondering zou leezen, hoe de Koning van Engeland en de Witt te zamen geöorlogd hadden. Dé Voorftanders van het Huis van Oranje , dusdanige reden onderfchraagende, hielden {taande, dat de eersugt van de Witt de eenige oorzaak diens Ocrrlogs was. De onrust en verlegenheid groeide aan, dewijl de Engelfehen , meefter ter Zee gebleeven, dé venvagtwordende Smirnafche tnOost - Indifche Schepen, als mede de Vloot van de Ruiter, konden neemen (f).

*t Is in zulke netelige omltandigheden , dat Mannen van verftand en moed blijken van bekwaamheid geeven. De Witt bleef niet lang ten prooije van den eerlten indruk , die het verlies eens gevegts, waar van hij den gelukkigften uitflag verhoopt hadt,

in

(*) Aitzema , V. D. bl. 483. 502. 504. (f) Zie aldaar, bl. 459.460.469. Holk Merc. 1Ö65. bl. 76. ■

Sluiten