Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der N;E DERLANDEN. ai

Een voorval , 't welk eene algemeene vreugd in den Lande veroorzaakte , vervulde de maat zijns misnoegens. Zints eenigen tijd vreesde men , dat de Ruiter met zijne bijhebbende Schepen in der Engelfehen handen gevallen mogt weezen; doch hij kwam , in Oogstmaand, niet alleen behouden binnen, maar met Krijgslaurieren vercierd, en met buit belaaden, Eenige der vermeefterde Sterkten hadt hij heroverd , en een aantal Engelfche Schepen geno* men. Verwittigd van den uitgebarsten Oorlog met Engeland, zeilde hij tusfchen Hitland en Noorwegen door. Dit ontwijken van den Vijand zou hem dien bijkans in den mond hebben doen loopen; want de Engelfche Vloot onthieldt zich , ten dien üjde , voor Bergen in Noorwegen; dan, dooreen dikke mist begunstigd , zeilde hij ongemerkt voorbij. Eene wederkomst, zo gelukkig in een tijd van algemeene verllaagenheid , beurde de harten op, en veroorzaakte eene onuitfpreeklijke blijdfehap, door den Levensbefchrijver diens Zeeheids dus onverbeterlijk befchreeven: „ De Menfchen, Mannen ea Vrouwen kwamen bij honderden , ja bij dui„ zenden, van uur tot uur, in de Vloot en op db „ Ruiters Schip, (daar veele Engelfche Vlaggen, tot eertekenen van overwinning , agter uitltaken) , om hem te groeten en te verwelkomen. Men „ voer, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat; „ ettelijke dagen naa elkander aan zijn boord, uh „ Steden, Dorpen en van 't Platte Land. Edel er:

„ On

■94K de Ruiter, W.384. Da Guiche, p. 76.77.83.» B3

StaatsRegee-

RILnG.

Wederkomstvan de Ruiter.

Sluiten