Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9.b.

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

EiNG.

De Rui.

ter tOC

LuitenantAdmiraal.Generaal beuoemd,

,5 Onedel, Burger en Boer, kwam te voorfchijn, s, en poogd; of. Ruiter en de Vloot te aanfehou„ wen, met ongelooflijke betooning van gunst. De „ harten gingen open van vreugde ; de bHjdlchap

b'aakte ten aanfehijn uit, en ge'u^kig hieldt zich „ elk, die hem genaaken mogt. Menigte van def-i „ tige en eerlijke Vrouwen vielen hem cm denhals, ,, en luisenten hem, naar 's Lands wijze, als of zij „ hunnen Vader of Broeder, uit het gevaar des doods „ ontkomen, beweliekomden; en een ieder viel zijn „ deel te kort in 't aanfehouwen des Mans, dien ze

voor één der grootfre Zeehelden van zijne eeuw ,, hielden. Al de verflaagenheid, die de gemoide„ ren der Ingezetenen, zedert de ramp van 's Lands „ Vloot,bek'emd hieldt, (treek van 't harte, en men „ fchepte nieuwen moed." Elk verwagtre iets

groots van dien Held : de vreugd over zijne aanlanding, vloog van Gewest tot Gewest , en vervulde het ganfche Land. Men merkte hem aan, als door 's Hemels gunst behouden, tot redding van het Gemeenebest in deezen hooggaanden nood (*).

De Witt flelde de Ruitea verre boven Tromp. Zij mogten, als Zeevoogden, geüjk ftaan ; doch de laatfte was, behalven zijne gezindheid voor 't Huis van Oranje, veel oploopender, driftiger en tegenftreevender van aart. De Raadpenfionaris dagt zich van de thans opgewekte geestdrift des Volks , ten voordeele van d:. Ruiter, te moeten bedienen. De

Stad

(*]) Brandt]» Zeeves vm Ruitsr ^ bl. a8p -3gr.

Sluiten