Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. s3

Stad Amfterdam floeg eerst voor, of men de Ruiter , in plaats van den gefneuvelden Heere van Wassenaar , niet behoorde te vereeren met den tytel van Luitenant • Admiraal ■ Generaal en het bevel over 's Lands Vloot, onder de Gemagtigden der Staaten, waar toe de Staaten van Holland eerst, en voorts de Algemeene Staaten, befloten. Tromp, vol verwagting, dat het bevel, hem reeds opgedraagen, een ftap was tot het beklimmen dier Waardigheid , zag deeze verheffing van de Ruiter aan voor een onregt en hoon. Hij verklaarde volüit, „ dat „ hij niet begeerde te ftaan onder den Luitenant„, Admiraal de Ruiter , dewijl, nu hij de Vloot „ in goede orde gebragt en in ftaat gefteldhadt, om „ Zee te kiezen, hem een ander boven 't hoofd ge „ fteld was (*)." In 't einde , nogtnans , liet hi zich beweegen, en verzoende met zijnen Mededin ger; doch, daar men zelden vergiffenis fchenkt aai Menfchen , die ons beroofd hebben van eene eere welke men meent waardig te zijn , zo toonde ooi het gevolg de onopregtigheid deezer verzoening.

De thans gereed liggende Vloot wagtte op ee gunstigen wind: de oude en diep ingedrukte waan van Loots tot Loots overgeërft , meende , dat hi uitloopen alleen op tien ftreeken van 't Kompas ko gefchieden; doch de Witt, het Spanjaards Gt gepeild, en diep genoeg gevonden hebbende ,bewee de, dat 'er wel achtentwintig ftreeken op 't Komp;

w

(*) Brandt, Leeven van dt Ruiter, bl.. 392, B 4

StaatsRegee-

R1NG.

i

l >

1 De Vloos door de ' Witt in t Zee ge-, „ bragt.

f

s

Sluiten