Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek NEDERLANDEN. B5

aantetasten. Thomas Tiddyman, die'er bevel over voerde, Het den Bevelhebber van Bergen aanzeggen, dat die Schepen den Engelfehen, volgens het liegt des Oorlogs, toekwamen , en dat ze hem terHond goedwillig moesten overgeleverd worden, indien hij 'er zich niet met geweld toe wilde genoodzaakt zien. De Engelfche Vlootvoogd maakte zich gereed, om deeze bedreiging met de daad te volvoeren; doch men wist de Hollandfche Schepen m diervoege te fchikken, dat ze in Haat waren het vuur der Engelfehen wakker te beantwoorden. De Inwoonders van Bergen hadden zij op hunne zijde , en de Bevelhebber zelve, 't zij hij bevreesd ware, 't zij hij met de Engelfehen, wegens het verdeelen van den buit , niet hadt kunnen overeenkomen , verklaard£ zich'ook tegen de Aanvallers, en liet het gefchui van 't Kasteel op de Engelfche Vloot ipeelen , die zich genoodzaakt vondt aftewijken (*).

Ruiter daagde, kort daar.naa, op. De OostIndifche en andere Koopvaardijfchepen begaven ziel onder zijne befcherming, en hij geleidde de meestei

be

(») Mem. de Guiche , I. p. 98. 100. 101. Burnet Lp. 234. r>'Estrades , IV. p. 304. 326. D

Graaf d'Arungton fchreef aen den Ridder Temple, de 24 Aug. 1665. „ Wij zouden r.ooit in eene zo moeilijk , zaak ons ingelaaten hebben, zonder de verzekeringen £ welken ons het Hof van Beer.emarken gegecven hadi om ons bij eftaan op eene andere wijze dan heizeli „ gedaan heeft."

B 5}

StaatsRegeering.

i t

1 a t

e

Sluiten