Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

GESCHIEDENIS

Staats.

Recce-

RiJNG*

Der Startten aanzoek in Zveeden ilaagt nier.

De Staaten zoeken hulp ! h'\]Frank- \ tijk. (

I t

c

z

b F t< k

u

\

zeer nadeelige uitwerkingen voor de uitvoerders zeiven zou hebben kunnen te wege brengen. De Witt geloofde, bu.iten twijfel, dat het welzijn des Vaderlands en de drang der omftandigheden hem geregtigde, om van den gevvoonen weg aftewijken (*).

De Staaten verzuimden geenzins bij anderen aan> zoek te doen : in Zweeden wendden zij vergee.Tche moeite aan. Hier kon men het jongst gebeurde niet vergeeten , en 'r niet verder gebragt worden, dan dat Zweeden, 't welk ondertusfeben een Verbond met Groot - Brittanje gefloten hadt , zich onzijdig zou ïouden tusfchen de oorlogende Mogenhedgn ff).

Op Frankrijk hadden zij bovenal het oog geflaa;en, fchoon het niet voorzigtig fcheen op dat Rijk e vertrouwen. Volgens de fchijnbaare denkbeelden !er Staatkunde van dien tijd, befchuidigde men Loiewijk den XIV. niet alleen , dat hij den Oorlog tïsfebén Engeland en den Staat aanlbokte , maar at hij dien hadt doe., ontdaan. De moeite, welke ich het Franfche Hof gaf , eerst om deeze Vredereuk te voorkomen , vervolgens om de örljdende artijen te verzoe. en, en eindelijk om alles ten bes! der Staaten te fchikken, met zich voor hun te veriaaren , toont genoeg^ru, dat deeze gerugten alen fteunden op de gereedheid des Volks , om den orllcn eene Staatkunde toetefchrijven, welke, huns

be-

C) Aitzema , V. D. bl. 553.555. s6j. 6o3> ^ „ " /GE> P 75?' Du Most , VI. p.59. Qj Aitzema t V. Ü. bi. 863.

Sluiten