Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. so

bedunkens, 't meest met hunnebelangen ftrookt. — De Afgezant van Beüningen, bij Frankrijk aangedrongen hebbende om den bijfland , in de Verdragen beloofd , ontving uit den mond des Staatsgeheimfchrijvers de Lionne , dit merkwaardig antwoord: Freemd is het , dat wij , om u "bijtejlaan, het Ferbond , V welk wij met Engeland hebben, verbreeken zullen, daar wij te verwagten hebben, dat Engeland en de Ferèénigde Gewesten ons morgen den Oorlog zullen aandoen. De verkeerde Staatkunde, d.it 'er eene Foormuur tusfchen de Ferèénigde Gewesten en Frankrijk noodig is, bederft alles. DiLionne gaf zelfs te verftaan , dat de Koning den Staaten niets zou weigeren , indien zij zich wilden verbinden, om diens Regten te begunstigen. Van Beu ningen, te voorzigtig, om Frankrijk hoop t< beneemen, en te verltandig , om eenige toezeggin gen te doen, redde zich uit deeze zaak met te ver klaaren , dat Frankrijk een begin moest maaker door de genegenheid der Staaten te winnen, hun dei bedongen bijltand verleenende ; en dat zij altoos min der dan andere Mogenheden zich tegen zijne ont werpen zouden aankanten : doch al deeze behendig heid nam het wantrouwen van 't Franfche Hof nit weg (*).

Lodewijk de XIV. vondt zich in geene kleir

ve:

(*) Secr. Refol. Ihïl. ^66\. II. D. bl. 453. 45< Aitzema, V. D. bl. stSS. 292. De Witt, Brieven, 1 D, bl. 19. 23. 37. d'Estrades, II. p. 566 5 73.

Staats Regee ring-

I 1

t e

[.

Sluiten