Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Staats-

Regeering.

De Staaten haaien Frankrijk in hunne belangen over.

32 GESCHIEDENIS

lenden roem, van de oorlogende Mogenheden bevredigd te hebben, niet kunnende verwerven, geen onverfchillig toekijker zou blijven. Alles werd aangewend, om hem te doen begrijpen , dat het zijn belang was,»de zijde der Ferèénigde Gewesten te kiezen. Van Beuningen drong aan op de verpligting van Frankrijk, om te voldoen aan de geflotene Verbintenisfen. De Zeemagf des Franfchen Konings was in eenen zeer vervallen Itaat , en üegts tweeën, dertig Oorlogfchepen fterk , waar van de grootllen niet meer dan veeitig ftukken voerden. Om deeze te verflerken , was tijd noodig , en Lodewijk de XiV. fcheen te vreezen , dat hij, door openlijk de Staaten bijvefpringen , de Engelfehen te zeer tegen zich zou verbitteren. Van Beuningen nam deeze zwaarigheid weg met behendig in 't midden te brengen, dat de Koning tenens de Enge:fchen kon ontzien, en Ier Gemeenebest helpen, door den bepaalden btjftand aan 't zelve heimlijk in geld toetefchikken (*). De Koophandel en Zeevaart in Frank¬

rijk re doen bloeijen , viel in 't plan van Lodewijk den XIV. Men verzuimde deswegen niet, hem onder 't oog te brengen , dat de Engelfehen, de Ferèénigde Gewesten vermeelierende , te ontzaglijk ter Zee zouden worden ; ot' dat, zij het Gemeeiubest overheerende door c'e Partij des Prinfen van Oranje, die twee Staaten welhaast eene Verbintenis zouden

flui-

C*) Aitzema , V. D. bl. 577.581-595-6°0- 6°3. pE Wilt, Biieun. II. D. bl. 3J-35-78.

Sluiten